เอกสารซื้อรถยนต์-ขายรถยนต์

เอกสารเพื่อใช้ประกอบการซื้อรถยนต์-ขายรถยนต์ และดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ทั้งการโอนรถยนต์ การย้ายทะเบียน

1.สำหรับขายรถยนต์ที่มีเล่มทะเบียนแล้ว

                     สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ (เซ็นกำกับว่า ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ........ เท่านั้น)

                สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ (เซ็นกำกับว่า ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ........ เท่านั้น)

               (สำหรับขายรถยนต์ของบริษัท) สำเนาหนังสือรับรองบริษัททุกหน้า ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด

               ใบโอน 1 ใบ เซ็นตรงผู้โอน สามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับรถลงไปได้ สำหรับบริษัทให้ประทับตรา พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

               ใบมอบอำนาจ 2 ใบ เซ็นตรงผู้มอบอำนาจ สามารถลงรายละเอียด ว่าใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ทะเบียน ........ เท่านั้น สำหรับบริษัทประทับตรา พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

2.สำหรับขายรถยนต์ที่ยังติดไฟแนนซ์

                    สำเนาบัตรประชาชน 5 ใบ (เซ็นกำกับว่า ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ........ เท่านั้น)

               สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ใบ (เซ็นกำกับว่า ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ........ เท่านั้น)

               (สำหรับขายรถยนต์ของบริษัท) สำเนาหนังสือรับรองบริษัททุกหน้า ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม 5 ชุด

               ใบโอน 2 ใบ เซ็นตรงผู้โอน 1 ใบ และเซ็นตรงผู้รับโอน 1 ใบ โอน สามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับรถลงไปได้ สำหรับบริษัทให้ประทับตรา พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

               ใบมอบอำนาจ 5 ใบ เซ็นตรงผู้มอบอำนาจ 5 ใบ สามารถลงรายละเอียด ว่าใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ทะเบียน ........ เท่านั้น สำหรับบริษัทให้ประทับตรา พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

3.สำหรับขายรถยนต์ชาวต่างชาติ Foreigner people

                   สำเนา Passport หน้าแรกหน้าvisa และหน้าต่ออายุ แต่เผื่อไว้ก่อนคือขอทุกหน้าที่มีข้อมูล

               Copy Passport first page, visa and renew page but for good way copy all page. And sign name.

               สำเนา Work permit ทุกหน้าที่มีข้อมูล ซึ่งใน Work permit จะมีที่อยู่ด้วย

               Copy Work permit all page. And sign name.

ถ้าไม่มี Work permit ให้ไปที่สถานทูตของแต่ละประเทศ หรือ ตม. เพื่อขอใบแสดงถิ่นที่อยู่ (ต้องนำใบจริงไปยื่นเวลาซื้อหรือขาย)

If you don’t have Work permit. You will go to Embassy of your country in Thailandor immigration center. Ask for document of Residence certificate Thailand.

Sign each copy. Preferably with a blue pen.

 

ที่เหลือก็จะเป็น คู่มือรถ กุญแจสำรอง พรบ ประกันภัยถ้ามี ครับ

 ใบมอบอำนาจ Power of Attorney

 ใบโอน Ownership transfer

Livemotorsale
www.livemotorsale.com

 ตรีพันธุ์ เกิดสมบูรณ์

เขียน-เรียบเรียง

18/10/2561

Visitors: 147,943